LTENRU
   
Giedros g. 41, Vilnius tel.8 699 63333
el.p.skraida@skraida.lt

• Pastato energinis sertifikavimas

Pastato (statinio) energinio naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (energinis sertifikatas).

Pastato energinio naudingumo sertifikato pavyzdys

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;
 • didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.

 

 Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas:

 • prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, įvertinant esamą daugiabučio namo energinį naudingumą, nustatant esamą daugiabučio namo energinio naudingumo klasę;
 • įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, namo energinis naudingumas įvertinamas siekiant nustatyti namo energinio naudingumo klasės pokyčius ir teisę į valstybės paramą, kuri numatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme;
 • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
 • prieš įforminant pastato pardavimą (pirkėjui pageidaujant);
 • prieš įforminant pastato nuomą (nuomininkui pageidaujant);
 • prieš pripažįstant tinkamas naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kurios gali būti naudojamos neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta.

  Naujai statomiems pastatams energinį sertifikavimą privaloma atlikti nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo paslauga apima:

 • objekto apžiūrą ir sudėtingumo vertinimą;
 • pastato pagrindinių matmenų ir konstrukcinių elementų nustatymą (iš brėžinių, techninės dokumentacijos, vizualinės apžiūros, matavimų);
 • skaičiavimo rezultatų pateikimą;
 • pastato gerinimo, atnaujinimo (modernizavimo) priemonių, analizės ir rekomendacijų pateikimą;
  profesionalius patarimus ir konsultacijas;
 • sertifikato išdavimą.

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestatas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paraiškos forma, pastato techninių duomenų lapas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto darbo reglamentas

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo reglamentavimas

 • Statybos techninį reglamentas STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas.“ (Žin., 2005, Nr. 151-5568);


Susijusios nuorodos:

 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788 ; 2001, Nr. 101-3597 ; 2002, Nr. 124-5625 ; 2003, Nr. 104-4649 , Nr. 123-5592 ; 2004, Nr. 73- 2545; 2005, Nr. 143-5175);
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150 , Nr. 91-3907 ; 2003, Nr. 33-1392 ; 2004, Nr. 116-4349 );
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611 );
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Į S A K Y M A S „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO“ PATVIRTINIMO; 2009 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-677, (Žin., 2009-11-14 Nr.136-5963);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Į S A K Y M A S DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.09:2005 „TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO; 2005 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-641, Vilnius.