LTENRU
   
Giedros g. 41, Vilnius tel.8 699 63333
el.p.skraida@skraida.lt

• Techninių projektų rengimas

PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

  • Projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).
  • Statytojui pageidaujant projektas gali būti rengiamas vienu etapu: Techninis darbo projektas - kai neprieštarauja ir statybos Techniniam Reglamentui ir planuojamų projektavimo darbų etapiškumui.
  • Supaprastintas projektas rengiamas esant nesudėtingam statiniui.
  • Konkrečiu atveju Projekto etapų detalumą nustato Statytojas kartu su projektuotoju, įvertinę statinio specifiką ir Statybos Techniniame Reglamente bei jo prieduose nustatytus Projekto sudėties bei apimties reikalavimus. 


Techninis projektas - pagrindinis projektavimo etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas;

Techniniame projekte parengiamų dokumentų sudėtis ir sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) turi būti pakankama statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo leidimui gauti, darbo projektui parengti.

1.Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu;
1.1.atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamoobjekto Projekto derinimas;
1.2.atliekama Projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai jos pageidauja Statytojas);
1.3.gaunamas statybos leidimas;
1.4.parenkamas statininio statybos vadovas;
1.5.rengiamasDarbo projektas;
1.6.parenkami statybos produktai bei 5renginiai ir pagal jame pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai;
1.7.vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė;
1.8.pastatytas statinys pripažystamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma "Taip pastatyta".


Darbo projektas - antrasis projektavimo etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais;

2.Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus Techninio projekto technines specifikacijas:
2.1.gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas pagal Darbo projekto brėžinius perengia detalizuotus brėžinius gamybai;
2.2.vykdomi statybos darbai;
2.3.pastatytas statinys pripažystamas tinkamu naudoti, Darbo projekto brėžinius pažymint "Taip pastatyta".
3.Techninis darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu pasiekiami Techninio projekto ir Darbo  projekto tikslai
4.Supaprastintas projektas yra dokumentas (tik nesudėtingam statiniui), kurio pagrindu pasiekiami Techninio darboprojekto tikslai.