LTENRU
   
Giedros g. 41, Vilnius tel.8 699 63333
el.p.skraida@skraida.lt

• Statinio statybos techninė priežiūra

 

Statinio statybos techninė priežiūra (toliau Techninė priežiūra) yra statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti). kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas atlieka šias funkcijas:

  • Tikrina, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • Kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleižia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • Tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoja statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie  neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • Tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujaišbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • Kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) bei spacialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.06:2002.